Топ 5 нарушения на безопасността на храните според FDA

Топ 5 нарушения на безопасността на храните според FDA

Когато принципите и процедурите за безопасност на храните не са спазени, може да възникне риск от хранителни заболявания и други опасни последици. Ресторантите и другите места, обслужващи обществеността, се придържат към по-висок и по-строг стандарт, когато става въпрос за безопасността на храните. Инспекторите по здравеопазване от местните регулаторни органи посещават различни институции и класират всеки обект съобразно правилата и стандартите за храните. Здравните инспектори имат право да влизат в помещенията; инспектират и разследват; правят измервания, взимат проби; изискват апаратура или машина да бъдат оставени включени; обезвреждане или унищожаване на опасни предмети; получават информация и дават изявления. Те също така имат правомощието да издават уведомления за подобрения и забрани и могат да предявяват съдебни преследвания срещу лица, нарушаващи съответната законова разпоредба.

Откритите нарушения по време на инспекциите могат да доведат до предупредителни писма, подаване на сигнал къмдруги институции, спиране на регистрацията на съоръженията и други действия по правоприлагане.

По-долу са публикувани най-често цитираните нарушения на безопасността на храните за 2017 г:
Food and Drug Administration (FDA)

1. Скрининг за вредители: 303 нарушения. FDA издава актове за нарушения на производителите, че не предприемат ефективни мерки за изключване на вредители от обработващите райони и не успяват да предотвратят замърсяването на храните с вредители.
Агенцията изисква от производителите на храни да има подробна политика и програма за борба с вредителите, документирана и проведена под надзора на лицензиран изпълнител за контрол на вредителите.

2. Санитарен мониторинг: 211 нарушения. Това означава, че санитарните условия и практики не се наблюдават достатъчно често, за да отговарят на настоящите добри производствени практики (програми за самоконтрол). Агенцията отбелязва, че в миналото често срещаните грешки са свързани с контакт с вода или повърхности с контакти с храни; кръстосано замърсяване от нехигиенични обекти; лошо измиване на ръце, дезинфекция на ръцете и тоалетни; неправилно етикетиране, съхранение и употреба на токсични химикали и др.
Съгласно разпоредбите на Закона всички регистрирани съоръжения трябва да спазват и да имат превантивен контрол. Тези контроли включват водене за записи по HACCP, обучение, одити, документация и валидиране.

3. Чистота: 203 нарушения. Всички производствени предприятия трябва да бъдат конструирани по начин, който да позволява адекватно почистване на всички етажи, стени и тавани. Несъответствието означава, че съоръжението не е успяло да поддържа чистотата на помещенията или не може да направи това поради конструкцията си. Трябва да има и писмена процедура и документация за практики за почистване.

4. Прилагане на плана на НАССР: 176 нарушения. През 2017 г. производителите на рибни продукти и преработвателите на сокове не успяха да приложат определени процедури в своя НАССР план като критични контролни пунктове за опасност на храните или проверка на адекватността на контрола на опасностите в плана. FDA издава актове за нарушение на производители на храни, които не прилагат изцяло или не се ангажират с плановете си за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP). Ако не са били извършени процеси като мониторинг, водене на записи или проверка, това е било отчетено като нарушение. Докато организациите използват съществуващите програми за безопасност на храните като част от превантивния си контрол, плановете за НАССР трябва да бъдат последователно актуализирани, преразглеждани и изпълнявани.

5. Разумни предпазни мерки: Трябва да се вземат предпазни мерки за предотвратяване на производствените процедури от замърсяване на храната, включително не наблюдение на времето и температурата на обработените храни или непроследяване, като замразяване или топлинна обработка. Нарушаването на тази процедура ще изисква последващи мерки.

БЕЗОПАСНОСТТА НА ХОРАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ!

Resources:
https://worksmart.org.uk/work-rights/health-and-safety/rights-and-responsibilities/what-rights-do-health-and-safety
https://www.foodengineeringmag.com/articles/97165-fdas-top-5-most-commonly-cited-food-safety-violations

Вашият коментар

Close Menu