Проверка в ресторанта: 10 съвета от професионалисти

Проверка в ресторанта: 10 съвета от професионалисти

Много собственици на ресторанти и мениджъри се притесняват от по- нататъшни проверки в обекта.  Преминаването през проверка може да бъде по- трудно, отколкото сте очаквали, заради ежедневните процедури и политики на място. Уверете се, че вашите служители са обучени да спазват всеки от ефективните методи за проследяване на температурите за съответните процеси, за ползване на ръкавици и измиване на ръцете, и това ще пази вас и вашите служители от санкциониране, когато пристигне инспектора.

Цел на проверката

На първо място, да се знае целта на проверката ще помогне на всички заинтересовани страни в процеса на подготовка и провеждане на ефективната политика в ресторанта. Проверките или одитите на безопасността на храните в ресторанта се извършват от инспекторите по безопасност на храните водят до намаляване на риска от огнища на болести от хранителен произход, което насърчава следването на практиките за безопасно боравене с храни и спазването на основните изисквания и насоките за безопасност на храните. Честотата на проверките се определя въз основа на риска- анализа се извършва въз основа на критерии, но повечето ресторанти биват проверявани 2 до 3 пъти в годината.

Най- добрият начин да се подготвим за проверката

Най- добрият начин да се подготвим за всякакъв контрол е да гарантираме изпълнението на редовния самоконтрол съгласно правилата за безопасност на храните. Вие също трябва да работите ежедневно, за да разкриете всички нередности и да ги отстраните преди санитарния инспектор да ги идентифицира. Самоинспекциите не само спомагат за гарантиране на безопасността на храните в ресторанта ви, но те също така водят до намаляване на отговорността на бизнеса.

Важна стъпка в саморегулирането на ресторанта е да се научим да откриваме нарушението. Съществуват две класификации на нарушенията в ресторанта:

• Нарушение от решаващо значение  – това са въпросите, които представляват непосредствена заплаха за здравето и може да доведат до заболявания от хранителен произход, и затова се считат за изключително важни. Те включват замърсяването на хранителни продукти, нарушения във времето на съхранение и температурата, липса на вода,  и нашествия от вредители.
Съществени нарушения са проблемите, които представляват потенциална опасност за здравето, и затова се считат за значителни нарушения. Те включват повърхности в контакт с продукта и съоръжения, които се нуждаят от ремонт или почистване, миялни машини или хладилници, които се нуждаят от ремонт, липса на термометри, липса на контейнери за съхранение на отпадъци, неправилна санитарна обработка на оборудване и посудата, замърсен ледогенератор или контейнери, и замърсени повърхности в санитарния възел.

Съвети за предстоящата проверка:

  1. Оценка въз основа на еднакви показатели. Ако наистина искате да знаете как вашият ресторант ще се представи в проверката, трябва да се оцени въз основа на едни и същи стандарти, които вие и инспектора ще използвате. Вие обикновено може да намерите формуляра или подобен на него. Използвайте го като ръководство за оценка на текущото изпълнение.
  2. Уверете се, че всички служители са обучени. Осигуряване на необходимата подготовка за всички членове на персонала е важна стъпка във връзка с практиките, които отговарят на действащите стандарти за безопасност на храните. Целият обслужващ персонал трябва да премине обучение за боравене с храни, и да бъде сертифициран, разбира се, според стандартите на местното Министерство на здравеопазването.
  3. Водене на качествени записи. Чистото и ясно водене на документация, отчети, и други документи във връзка с контрол на безопасността на храните, е важно за самоконтрола. Освен това, задължително документирайте график за борба с вредителите, както и за обслужване, ремонт и поддръжка на оборудването.
  4. Мониторинг за вредители. Редовния мониторинг на вредителите и проверка за следи от жизнената им дейност, е важна стъпка към успешното преминаване на инспекцията. Във ваш интерес е да се осигури договор с лицензирана фирма за борба с вредителите, за да бъде вашия обект регулярно обработван срещу вредители.
  5. Оценка на съхранение и обезвреждане на отпадъци. Безопасното съхраняване на отпадъци е важен елемент от безопасността на храните. Създаването на процедура за отстраняване на твърди и течни отпадъци е от изключително значение, и е важно това да се извършва най- малко веднъж дневно.
  6. Поддържане на повърхностите, които са в контакт с продукта. Всички повърхности, които влизат в контакт с храни, трябва да се почистват редовно, като се използват одобрени в процедурите по ХАСЕП препарати. Освен това, своевременното отстраняване на старото и корозирало обзавеждане и изхвърлянето на счупени или компрометирани спомагателни средства е важно, за да се намали разпространението на микроби.
  7. Прилагането на ефективни методи за хигиена на персонала. Всички кухненски работници трябва да мият ръцете си преди и след обработка на храната. Тези хора трябва да използват топла вода, сапун и чиста суха кърпа за подсушаване. Съответните елементи на облеклото също трябва да бъдат чисти през цялото време по време на готвене и сервиране.
  8. Поддържане на ефективни методи за съхранение на продукти. Редовно да се контролират условията на съхранение на храните. Уверете се, че продуктите се съхраняват правилно, и суровините, и готовите сготвени храни. Поставете етикети на всички химични препарати и ги съхранявайте на място, отделно от хранителните продукти.
  9. Проверявайте температурата на храната често. Трябва да бъдете добре запознати с местните регулаторни изисквания на здравеопазването в областта на контрол на температурата на хранителни продукти. Бъдете сигурни, че редовно следите температурата на храната, което гарантира, че студени ястия ще са студени, а топлите предястия са си топли.

Когато се уверите, че всичките ви служители и мениджъри са добре подготвени по отношение безопасността на храните, можете да бъдете спокойни за предстоящата инспекция. Добре разработената Системата за обучение и поддържане нивото на знания на всички членове на персонала е важна стъпка по пътя на успешното приключване на проверката.

Ако следвате тези съвети във връзка с предстояща проверка в ресторанта, вие и вашите служители ще бъдете подготвени, когато инспектора пристигне. Имайте в предвид, че повечето инспектори обикновено идват без предупреждение, така че е много важно поддържането на тези практики в рамките на цялата година.

 

Вашият коментар

Close Menu