ХАСЕП- нормативни актове

Нормативни актове, свързани с безопасността на храните

 1. Закон за храните (Обн.ДВ бр.52/09.06.20 г.)
 2. Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните (oбн., ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г., в сила от 30.12.2021 г. ).
 3. Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Обн. ДВ бр.30/2001г. г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г. )
 4. НАРЕДБА за предоставянето на информация на потребителите за
  храните, Приета с ПМС № 97 от 19.03.2021 г., обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2021 г., в сила от
  10.04.2021 г.
 5. Наредба № 2 от 23 януари 2008 г.за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.72 от 16 Август 2013г.).
 6. Наредба № 3 от 04.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн.ДВ бр.51/2007, посл. изм. ДВ. бр.83 от 23 Септември 2008г.).
 7. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията текст от значение за ЕИП.
 8. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните.
 9. Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход и др.
 10. Регламент (ЕС) 2017/2158 на Комисията от 20 ноември 2017 г. за установяване на мерки за смекчаване на последиците и референтни нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните продукти .
 11. Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защит.

Имате други въпроси относно нормативните актове, свързани с ХАСЕП?

Обадете се на тел. 0884 28 6888, пишете ни на office@haccp.bg, или ни потърсете на адрес:

 

Close Menu