ХАСЕП- нормативни актове

Нормативни актове, свързани с безопасността на храните

 1. Закон за храните /Обн.ДВ бр.90/99г.,посл. изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 26 от 21 март 2014 г./
 2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните/ Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г./.
 3. Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г за изискванията към използване на добавки в храните .
 4. Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /Обн. ДВ бр.30/2001г. г., посл.изм., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г. /.
 5. Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните.
 6. Наредба №15 за изискванията към използване на ароматизанти в храните /Обн. ДВ бр.70/02г. , посл.изм. и доп. ДВ. бр.39 от 9 Май 2014г. /.
 7. Наредба № 2 от 23 януари 2008 г.за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни /Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.72 от 16 Август 2013г./.
 8. Наредба № 3 от 04.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни /обн.ДВ бр.51/2007/.
 9. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС 383 от 04.12.2014 г. /Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г./.
 10. Наредба № 23 за условията и изискванията за представяне на хранителна информация при етикетирането на храните /Обн. ДВ бр.53/2001г., изм. и доп. бр.41/2005г./.
 11. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 за условията и изискванията за представяне на хранителна информация при етикетирането на храните / Обн. ДВ бр.53/2001г./, / Обн. ДВ бр.74/2009г/.
 12. 12. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията текст от значение за ЕИП
 13. Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС №209 /Обн. ДВ бр.89/2002г., изм. и доп. бр.1/2004г./.
 14. Наредба №6 за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения и условията и реда за облъчването им /Обн. ДВ бр.3, 2002 г./.
 15. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните.
 16. Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход и др.
Close Menu