ХАСЕП- нормативни актове

Нормативни актове, свързани с безопасността на храните

 1. Закон за храните /Обн. ДВ бр.90/99г., посл. изм и доп. ДВ бр.59 от 17 Юли 2018 г./.
 2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните/ Обн. ДВ бр.10 от 5 Февруари 2016г., доп. ДВ бр.51 от 19 Юни 2018г./.
 3. Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г за изискванията към използване на добавки в храните / Обн. ДВ бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ бр.11 от 2 Февруари 2018г./.
 4. Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели /Обн. ДВ бр.30/2001 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.6 от 16 Януари 2018г. /.
 5. Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните /Обн. ДВ бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ бр.11 от 2 Февруари 2018г./.
 6. Наредба №15 за изискванията към използване на ароматизанти в храните /Обн. ДВ бр.70/02г. , посл.изм. и доп. ДВ. бр.39 от 9 Май 2014г. /.
 7. Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни /Обн. ДВ бр.13 от 8 Февруари 2008г., посл. изм. и доп. ДВ бр.72 от 16 Август 2013г./.
 8. Наредба № 3 от 04.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни /обн. ДВ бр.51/2007 г., , посл. изм. ДВ бр.83 от 23 Септември 2008г./.
 9. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС 383 от 04.12.2014 г. /Обн. ДВ бр.102 от 12 Декември 2014г., посл. изм. ДВ бр.17 от 23 Февруари 2018г. /.
 10. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията текст от значение за ЕИП
 11. Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС №209 /Обн. ДВ бр.89/2002г., изм. и доп. бр.1/2004г./.
 12. Наредба №6 за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения и условията и реда за облъчването им /Обн. ДВ бр.3, 2002 г./.
 13. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните.
 14. Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход и др.

Имате други въпроси относно нормативните актове, свързани с ХАСЕП?

Обадете се на тел. 0988 23 8888, пишете ни на office@haccp.bg, или ни потърсете на адрес:

 

Close Menu