ХАСЕП (НАССР) система

Превантивна система за осигуряване на безопасно производство на хранителните продукти. Тя се основава на общоприетото прилагане на техническите и научните познания за принципите на храната в производствения процес .

Най - основната концепция, основаваща се на ХАСЕП системата (известна още като ХАСАП система, ХАССП система), е тази на превенцията. Процесът  за обработка на храни трябва да има достатъчна информация относно храната и свързаните с нея процедури, които се използват, така че да могат да се определят възможностите за възникване на проблем с безопасността на храните и как би се случило това. Ако "къде" и "как" са известни, предотвратяването става лесно.

Системата ХАСЕП се занимава с контрола на факторите, влияещи върху съставките, продукта и процеса. Целта е да направи продукта безопасен  и да може да се докаже, че е направен такъв. Къде и как е направен, е част от ХАСЕП системата (анализът на опасностите).

Доказателство за контрола на процесите и условията е частта на ККТ (Критична контролна точка). Изхождайки от тази основна концепция, ХАСЕП системата  е методично и системно прилагане на подходяща наука и технология за планиране, контрол и документиране на безопасното производството на храни.

ХАСЕП системата не е единственият начин да се гарантира, че се произвеждат безопасни хранителни продукти. Планът ще бъде успешен, когато са налице други процедури, като стандартни работни процедури за санитарни условия  и чрез използване на добри производствени практики (ДПП).

Тези програми са от основно значение за разработването на успешна ХАСЕП система. Трябва да бъдат включени личните хигиенни практики, както и ежедневната хигиена на повърхностите и оборудването, които влизат в контакт с храни. Добрите хигиенни практики са основата за производство и подготовка на безопасна храна.

ХАСЕП е система за управление, в която безопасността на храните се решава чрез анализа и контрола на биологични, химични и физически опасности от производството, доставката и обработката на суровини до производството, разпространението и консумацията на готовия
продукт.

За успешното изпълнение на  ХАСЕП системата, ръководството трябва да бъде твърдо ангажирано с концепцията ХАСЕП. А  натоварени с отговорността за ХАСЕП системата от шефовете, служителите на компанията имат чувството, че е важно да произвеждат безопасна храна.

HACСР e абревиатура от Hazard Analisis and Critical Control Points, което означава „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки". А от тук следва, че системата НАССР е система за контролиране и управление на безопасността на храните, напитките, фуражите. Анализ на опасностите и критичен контролен пункт ( в HACCP) е международно призната система за намаляване на риска от опасности за постигане на безопасност на храните.

Системата HACCP изисква потенциалните опасности да бъдат идентифицирани и контролирани в определени точки от процеса. Това включва биологични, химични или физически опасности. Всяко предприятие, което участва в производството, преработката или манипулирането на хранителни продукти, трябва да използва HACCP, за да сведе до минимум или да премахне опасностите за постигане на безопасността на храните в техния продукт.

Системата НАССР се изисква, за да може да се предвидят потенциалните опасности за храните и продуктите, от които те се изработват, за да стане възможно тези опасности да се управляват (чрез наблюдение, елиминиране и др.) така, че да бъдат сведени до минимум. За целта трябва да се обхване целия процес – суровини, материали, преработка, производство, дистрибуция и най - накрая консуматора. Затова НАССР системата трябва да се прилага във всички звена на хранителната верига – производство на храни, на селскостопански продукти, фуражи и добавки; обработка на храни и тяхната дистрибуция; в магазини, павилиони, сумермаркети, в заведенията за обществено хранене - тип павилион, баничарница, бързо хранене, бърза закуска, бирария, бистро, кафе - аперитив, ресторант, и накрая обработката на храните при консуматора.

Системата НАССР представлява ежедневен подход за откриване на опасностите( биологични, химични и физични), оценка на риска и поемане на контрола върху тях. С внедряването на системата НАССР става възможно да се проследи пътя на храните и фуражите от производителя, през дистрибутора и до крайния потребител.

Повече информация по въпроса можете да получите ТУК:Food HACCP Newsletter

За други въпроси по отношение на ХАСЕП система конкретно за вашия обект можете да се обадите на тел. 0884 28 6888, да пишете на мейл - office@haccp.bg или в онлайн - чата, както и да ни посетите на адрес:

 

Close Menu