Какво да съдържа папката ни с документи към ОДБХ:

 • Удостоверение (временно или постоянно) за регистрация на обект за търговия на дребно с храни или заведение за обществено хранене;

 • Система за самоконтрол (ССК);

 • Програми за прилагане на добри производствени, търговски и хигиенни практики;

 • План за осигуряване безопасността на храните;

 • Отчетна документация-дневници, чек-листи, протоколи от изпитвания, търговски  документи и др.;

 • Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки-HACCP система ( ХАСЕП, НАССР);

 • Технологична документация - ТД ( за обектите за производство на храни);

 • Заповеди на отговорните лица;

 • Лични здравни книжки на персонала.

   

  За допълнителна информация ни потърсете на тел. 0884 28 6888, или на адрес:

Close Menu