Какво да съдържа папката ни с документи към ОДБХ:

  • Удостоверение (временно или постоянно) за регистрация на обект за търговия на дребно с храни или заведение за обществено хранене;

  • Система за самоконтрол (ССК);

  • Програми за прилагане на добри производствени, търговски и хигиенни практики;

  • План за осигуряване безопасността на храните;

  • Отчетна документация-дневници, чек-листи, протоколи от изпитвания, търговски  документи и др.;

  • Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки-HACCP система ( ХАСЕП, НАССР);

  • Заповеди на отговорните лица;

  • Лични здравни книжки на персонала.

 

Close Menu